logo

Servicii

A. Tinerea sau examinarea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale
a. Acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii;
b. Elaborarea si punerea in aplicare a politicilor contabile, a procedurilor si metodelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune;
c. Conducerea evidentei contabile conform legislatiei in vigoare;
d. Asistenta in retratarea si intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
e. Asistenta la inventarierea patrimoniului
B. Audit financiar – Audit intern
a. Auditarea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA);
b. Servicii conexe auditului financiar;
c. Elaborarea si implementarea procedurilor de audit intern;
d. Audit intern; cenzor;

C. Expertize contabile

a. Judiciare, impuse de organele judecatoresti si organele de cercetare penala
b. Extrajudiciare, la cererea partilor (sau expert parte in procese)
i. Verificarea si aprecierea modului de organizare si conducere a actvitatii economice-financiare si de contabilitate;
ii. Verificarea legalitatii intocmirii situatiilor fnanciare;
iii. Verificarea si certificarea situatiilor financiare;
iv. Analize economice-financiare;

D. Evaluari / fuziuni / lichidari

a. Evaluari de intreprinderi;
b. Evaluari de proprietati imobiliare;
c. Evaluari de bunuri mobile;
d. Intocmirea rapoartelor de specialitate privind fuziunea, divizarea si lichidarea societatilor comerciale;
e. Evaluari de active pentru garantarea creditelor bancare;
f. Reevaluarea imobilelor vs impozitul pe cladiri;

E. Consultanta fiscala

a. Acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal;
b. Acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
c. Asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
d. Asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
e. Asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
f. Asitenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
g. Realizarea de expertize fiscale la cererea organelor fiscale

F. Consultanta in afaceri

a. Intocmirea actelor constitutive ale societatilor comerciale;
b. Infiintari de firme;
c. Modificari de acte constitutive;
d. Majorari / diminuari de capital social;
e. Administrarea societatilor comerciale;
f. Intocmirea de documentatii pentru accesarea de credite bancare si de fonduri structurale (tip PHARE, SAPARD):
i. Planuri de afaceri;
ii. Studii de fezabilitate;
ii. Bugete de venituri si cheltuieli previzionate;
iv. Bilanturi, conturi de profit si pierderi previzionate;
v. Fluxuri de trezorerie previzionate;
vi. Analize economico-financiare;

G. Consultanta in resurse umane

a. Asistenta la incheierea, modificarea si incetarea contractelor de munca;
b. Asistenta la intocmirea, modificarea contractelor colective de munca;
c. Asistenta la intocmirea regulamentelor de ordine interioara;
d. Asistenta la intocmirea fiselor de post;
e. Recrutarea si selectionarea personalului pentru serviciile financiar-contabile, juridice;

H. Formarea profesionala

a. Organizarea de cursuri de initiere si specializare in contabilitatea asistata pe calculator (programul de contabilitate WinMentor);
b. Organizarea de cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale pentru initierea, aplicarea si aprofundarea:
i. Standardelor Internationale de Contabilitate (I.A.S.);
ii. Standardelor Internationale de Raportare Financiara (I.F.R.S.);
iii. Standardelor Internationale de Audit (I.S.A);
iv. Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a si VII-a Europeana;
v. Reglementarilor fiscale.